Kriteria yang membuat anda seorang pembeli rumah yang berkelayakan PR1MA, anda mesti:

- Seorang warganegara Malaysia
- Sekurang-kurangnya 21 tahun
- Mempunyai pendapatan isi rumah bulanan sebanyak RM2, 500 hingga RM7, 500
- Memiliki tidak lebih daripada satu hartanah
- Mematuhi garis panduan lain yang ditetapkan-sebagainya oleh Amerika

Perkara Mengenai Pendapatan Isi Rumah Bulanan Anda Perlu Tahu Mengenai

Sebagai satu inisiatif oleh Kerajaan untuk membantu demografi berpendapatan sederhana, PR1MA mengambil pendapatan isi rumah bulanan anda dengan serius. Bagi maksud permohonan PR1MA, pendapatan isi rumah bulanan anda merangkumi semua yang berikut:

Upah, gaji, saraan, gaji cuti, fi, komisen, bonus, ganjaran, syarat atau elaun (sama ada barang-barang itu dibayar dalam bentuk wang atau sebaliknya) yang anda terima daripada pekerjaan atau perniagaan anda.

Pendapatan bulanan anda berasal daripada tiga bulan kalendar terakhir sebelum permohonan anda. Katakanlah anda dimasukkan ke dalam permohonan pada bulan April, pendapatan anda dari Mac, Februari dan Januari akan ditambah dan dibahagikan dengan tiga untuk tujuan pengiraan.

Jika purata jatuh daripada lingkungan RM2, 500 – R M7, 500, anda dianggap pemohon PR1MA yang tidak berkelayakan.