Berikut adalah ucapan Bajet Tahun 2014 yang dibentangkan oleh Perdana Menteri dan Menteri Kewangan Datuk Seri Najib Tun Razak di Dewan Rakyat hari ini:

Ucapan Bajet Tahun 2014 lengkap di sini

“Memeperteguhkan ketahanan ekonomi, memperkasa transofrmasi dan melaksana janji’.

Tuan Yang di-Pertua,

Saya mohon mencadangkan supaya Rang Undang-undang bertajuk “Suatu Akta bagi menggunakan sejumlah wang daripada Kumpulan Wang Disatukan [...]